ใบความรู้ที่ 1 หน้าที่พลเมือง

คณะกรรมการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ แต่ไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึ่งมีกำลังของหมู่ตั้งแต่ 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองายหมู่

                ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในหมู่และภายในกองลูกเสือ หมู่เป็นหน่วยที่จะต้องมีคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดกิจกรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสมาชิกและกองลูกเสืออาจกล่าวได้ว่า กิจการของกองลูกเสือจะดำเนินไปได้ราบรื่นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอันประกอบด้วยหัวหน้านายหมู่เป็นประธาน และนายหมู่อื่นๆเป็นเลขานุการและกรรมการฝ่ายต่างๆตามความจำเป็น เช่น เหรัญญิก กรรมการนันทนาการ เป็นต้น โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมเพื่อปรึกษาหารือพิจารณาจะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายมากที่สุด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้จะต้องเชิญผู้บังคับบัญชาเข้าประชุมทำหน้าที่ปรึกษาในกรณีที่จำเป็น  ( ในการประชุมทุกครั้งให้เลขานุการเป็นผู้บันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นำเสนอผู้กำกับทราบตามลำดับต่อไป )

 

หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้

1.     วางแผนและจัดรายการกิจกรรมประจำของกองลูกเสือ

2.     บริการกิจการภายในกองลูกเสือ

3.     รักษาเกียรติของกองลูกเสือ

4.     ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ

5.     ประสานการติดต่อกับบุคคลภายนอก

6.     พิจารณาแต่งตั้งให้ลูกเสือภายในกองเป็น “ หัวหน้ากิจกรรม”ในโอกาสที่มีกิจกรรมพิเศษเป็นครั้งคราว

 

บทบาทของคณะกรรมการดำเนินงาน

                ในการฝึกอบรมหรือการทำงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบ นอกจากกำหนดหน้าที่แล้วจำเป็นต้องกำหนดบทบาทให้ผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งนั้นไว้เป็นแนวทางในการวัดพฤติกรรมขั้นพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานของลูกเสือก็เช่นเดียวกัน เราจึงได้กำหนดบทบาทไว้เป็นแนวทางดังนี้

1.     ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนได้รับมอบหมายด้วยความศรัทธา

2.     วางตัวและปฏิบัติตนสม่ำเสมอกับสมาชิก

3.     ยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างมั่นคง

4.     ต้องควบคุมอารมณ์และพัฒนาคุณลักษณะในด้านความรู้ ความสามารถ

5.     รู้สภาพความต้องการ ความสนใจของสมาชิก

6.     ต้องเป็นผู้ประสานและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดแก่หมู่คณะ

7.     สละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ

ครั้งที่......../........เมื่อวันที่..................เดือน....................................พ.ศ.......................

ณ..................................................................................................

ผู้มาประชุม

                1.

          2.

                3.

          4.

          5.

          6.

          7.

ผู้ไม่มาประชุม ( ถ้ามี )

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้เข้าร่วมประชุม ( ถ้ามี )

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เริ่มประชุมเวลา......................................

                ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วาระที่ 3 กิจกรรมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

วาระที่ 4 การประชุมครั้งนี้

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วาระที่ 5 แจ้งข่าวกิจกรรมหรือโครงการจากภายนอกกอง

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆที่สมาชิกเสนอ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วาระที่ 7 นัดประชุมครั้งต่อไป

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เลิกประชุมเวลา.....................................................

ลงชื่อ.................................................................................ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........................................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........................................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม

รับทราบ

ลงชื่อ.............................................................................ผู้กำกับ

(........................................................................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

      ประทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอำนาจอธิปไตย  คืออำนาจสูงสุดมาจากปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขทรงใช้อำนาจทางฝ่ายนิติบัญญัติ ( รัฐสภา ) ทางฝ่ายบริหาร ( คณะรัฐมนตรี )และฝ่ายตุลาการ ( ศาล )

        อำนาจทั้ง 3 ฝ่ายนี้ มิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด แต่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การทำงานหรือการใช้อำนาจของทั้งสามฝ่ายดังกล่าว จึงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ การดำรงตำแหน่งในฐานะประมุขของรัฐจะต้องเป็นไปตามกฏหมายรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  โดยฉพาะได้วางกฏเกณฑ์การปกครองประเทศ รวมตลอดถึงกำหนดสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไว้ด้วย

 

        การใช้อำนาจอธิปไตย

        รัฐธรรมนูญกำหนดให้พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรีและทางศาล

-         รัฐสภา พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนี้การออกกฎหมายหรือที่เรียกว่า อำนาจนิติบัญญัติ

-         คณะรัฐมนตรี  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนี้ในการบริหาร เรียกว่า อำนาจบริหาร

-         ศาล  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจในพระปรมาภิไธย พิพากษาอรรถคดีทั้งปวงตามกฎหมาย หรือที่เรียกว่า อำนาจตุลาการ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รัฐธรรมนูญได้วางบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในความเสมอภาคกันหมด เช่น

 

การกำหนดสิทธิ มี

-         บุคคลมีสิทธิทางการเมือง

-         ในคดีอาญา  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด

-         เสมอภาคกันในทางกฎหมาย เป็นต้น

เสรีภาพได้กำหนดไว้ มี

-         เสรีภาพในทางร่างกาย

-         เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์และการโฆษณา

-         เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหกรณ์ หรือหมู่คณะภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เป็นต้น

แต่สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ ย่อมมีขอบเขตตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ว่าด้วยการนั้นๆ

หน้าที่ของชนชาวไทย

ลูกเสือทุกคนเป็นประชาชนชาวไทยตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงได้กำหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนดังนี้

-         รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ เอกราช และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

-         มีหน้าที่ป้องกันประเทศ

-         มีหน้าที่รับราชการทหาร

-         มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

-         มีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ

 

หน้าที่ของปวงชนไทยได้กำหนดไว้นี้ ถือเป็นแนวนโยบายรัฐบายของรัฐกฎหมายปกครองในการปกครองรัฐได้วางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการบริหารราชการแผ่นดินไว้ดังนี้

การจัดระเบียบบริหารราชการ

การจัดระเบียบการปกครองภายในรัฐ  ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

    1. ระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง
    2. ระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
    3. ระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิเศษ คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ระเบียบการบริหารราชการทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว ยังได้แบ่งส่วนราชการย่อยออกไปอีก เช่น การแบ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นจังหวัด อำเภอ และยังมีส่วนย่อยลงมาไปอีกคือ หมู่บ้าน ( หมู่บ้าน คือ หน่วยการปกครองที่เล็กที่สุด มีผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้า ) และนอกจากนี้ยังมีตำบล  ( มีกำนันเป็นหัวหน้า ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

การเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่เล็กที่สุด คือ หมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านมีหัวหน้าหมู่บ้านเรียกว่า “ ผู้ใหญ่บ้าน” (  ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของลูกบ้านและเป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกบ้านกับหน่วยงานราชการ )

ในพื้นที่หนึ่งๆเมื่อมีราษฎรผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ไปสร้างบ้านเรือนและทำมาหากินเป็นเวลานาน เมื่อกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรยกฐานะให้เป็นหมู่บ้านได้ก็จะมีพระราชกฤษฏีกายกฐานะตามพระราชบัญญัติให้เป็นหมู่บ้านต่อไป หลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมาย สำหรับกำนันเป็นหัวหน้าหน่วยปกครองตามพระราชบัญญัติส่วนตำบลและบุคคลในตำแหน่งทั้งสอง จะเข้ามาปกครอง ดูแลทุกข์สุขนั้น ต้องเข้ามาโดยการเลือกตั้ง

                การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

                                ตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่