ใบความรู้ที่ 1                      

วิชางานช่างพื้นฐาน 

เรื่อง  ลักษณะ  ประเภท  ประโยชน์ของงานช่างพื้นฐาน

แผนการสอนที่  1

 

จำนวน  2 คาบ

                               ผลการเรียนรู้

                                      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

                              สาระการเรียนรู้ 

                                      1.  ลักษณะของงานช่างพื้นฐาน

                                      2.  ประเภทของงานช่างพื้นฐาน 

                                      3.  ประโยชน์ของงานช่างพื้นฐาน

  เนื้อหา    คลิกชมสื่อวีดีทัศน์ 

                             งานช่างพื้นฐาน  หมายถึง  งานช่างเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยบริการของผู้มีอาชีพเป็นช่าง

  เช่น  การซ่อมแซม   แก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุด  เสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ

                  

     ประเภทของงานช่างพื้นฐาน

1.    งานช่างไม้

2.    งานช่างไฟฟ้า

3.    งานช่างโลหะ

4.    งานช่างปูนและสุขภัณฑ์

5.    งานอ่านแบบและเขียนแบบ

6.    งานสี

 

ลักษณะของงานช่างพื้นฐาน

                     งานช่างพื้นฐานแต่ละงานมีลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้

1.    งานช่างไม้     

งานช่างไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์  ต้องมีความอดทน  ขยัน  มีความรับผิดชอบสูง  สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็นของเล่น  ของใช้  ได้อย่างเหมาะสม  ทั้งที่จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือ และกระบวนการในการใช้  จึงจะสามารถทำงานไม้ได้อย่างสวยงาม  เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือและวัสดุ  ปัจจุบันไม้มีค่ามากหายาก เพราะป่าไม้ถูกทำลายไปเกือบหมด  จนต้องใช้วัสดุอื่น ๆ มาทดแทนไม้  เช่น  พลาสติก  โลหะ  งานช่างไม้ในงานช่างพื้นฐานเป็นงานช่างไม้เบื้องต้น  สามารถปฏิบัติทั้งชายและหญิง  เช่น  การรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้  วิธีการใช้วัสดุ  การเก็บรักษา  การซ่อมแซมบำรุงสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน เช่น  เฟอร์นิเจอร์  ส่วนประกอบอาคารบ้านเรือนเป็นต้น

 

 

 

 


งานไฟฟ้า 

สภาพความเจริญในปัจจุบัน  มีผลทำให้เกิดการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมาย  ไม่สามารถหลีกเหลี่ยงได้  เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสะดวก  ให้ความสุขสบาย  ทำให้มาตรฐานการดำเนินชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น  ทำให้โลกดูสวยงามน่าอยู่มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่มีคุณค่า  มีประโยชน์เหล่านี้  หากใช้ไม่เป็น  ใช้ไม่ถูกต้องก็ย่อมให้โทษเช่นกัน  การใช้จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัย  ความประหยัด  และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  งานไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  ในการนำเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้  ในลักษณะของพลังงานแสงสว่าง พลังงานความร้อน พลังงานกล งานไฟฟ้าในงานช่างพื้นฐานสามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิงเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

ประจำวัน ซึ่งจะต้องรู้จักเครื่องมือ  เครื่องใช้  วิธีใช้  และการเก็บบำรุงรักษา  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  สามารถจัดหาและนำมาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย 

                                                                            

 

 


2.    งานช่างโลหะ

ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน  อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านหลายชนิดทำด้วยโลหะหรือมีโลหะเป็นส่วนประกอบ  เช่น  รางน้ำ  ลูกกรง  ประตู  หม้อ  กระทะ  ถังน้ำ  เครื่องเรือน  เป็นต้น  เครื่องใช้แต่ละอย่างใช้โลหะต่าง ๆ กัน  เช่น  ทองแดง  ทองเหลือง  เหล็ก  อลูมิเนียม  มีรูปแบบต่าง ๆ  กันตามลักษณะของการใช้งาน  เครื่องใช้โลหะทุกอย่าง  เมื่อใช้นานวันย่อมมีการชำรุดเสียหาย  ต้องบำรุงรักษา  เพื่อยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก  งานช่างโลหะบางชนิด  เช่น  งานช่างโลหะแผ่นสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้เครื่องแต่งภายในบ้านได้อย่างสวยงาม  งานโลหะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะ  แรงกาย  ความอดทน  ความประณีต  เทคนิค  และวิธีการจำเป็นที่จะต้องศึกษา  รู้จักเครื่องมือ  วิธีใช้  การดูแลรักษา  และสามารถจัดหาวัสดุนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม 


 

 

3.    งานปูนและสุขภัณฑ์

ปัจจุบันอาคารบ้านเรือน  อาคารสำนักงาน  และถนนหนทางล้วนสร้างด้วยปูน  ไม้  โลหะ  เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น  ทั้งนี้เพราะการสร้างด้วยปูน  มีความคงทนถาวรมากกว่าไม้  ราคาถูกกว่า  หาง่ายกว่า  และการดูแลรักษาน้อยกว่า  งานปูนจึงมีความสำคัญ  เป็นงานอาชีพและเป็นงานที่ผู้ครองเรือนควรต้องศึกษา  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างปูนภายในบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้  เช่น  การซ่อม  สร้าง  บำรุงรักษา ส่วนต่าง ๆ ของบ้านที่ทำด้วยปูน  ต้องรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ได้  อย่างเหมาะสม  ส่วนงานสุขภัณฑ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำห้องส้วม  เช่น  โถส้วม  อ่างล้างหน้า   ควรมีการบำรุงรักษาให้ดีอยู่เสมอ  เครื่องสุขภัณฑ์ที่ดีต้องมีความทนทาน  ไม่รั่วซึม  นำหนักเบา  ทำความสะอาดง่าย  เครื่องสุขภัณฑ์เหล่านี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลรักษาอยู่เสมอ  ดังนั้นความรู้เรื่องระบบน้ำประปาระบบการระบายน้ำโสโครก  สุขภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการจัดระบบการประปา  การซ่อมบำรุงรักษาจึงจำเป็น  สามารถศึกษาและปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง

 

 

 

 

 


4.  งานอ่านแบบและเขียนแบบ

เป็นลักษณะงานที่ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้คนอื่นรับรู้  ในลักษณะของรูปร่างที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษ  โดยอาศัยทักษะในการถ่ายทอด  ตามหลักวิชาการ  ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบ  เขียนแบบ  อ่านแบบ  และการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  หรือนำความรู้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนงานช่างแขนงต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                      

 

 

 


5.งานช่างสี

งานช่างสี  เป็นงานช่างขั้นสุดท้ายของงานช่างหลายแขนง  เช่น  งานไม้  งานปูน  และงานโลหะเพื่อตกแต่งงานที่ตัดเสร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยสวยงาม  งานช่างสีนอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามเรียบร้อยแล้ว  ยังช่วยให้งานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น  ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนายยิ่งขึ้น  งานช่างมีหลายหลักวิธีการ  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และวัสดุที่จะต้องศึกษา  จึงสามารถทำงานได้อย่างมรประสิทธิภาพ  งานช่างสีเป็นงานที่ทำได้ทั้งชายและหญิง

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 


                                                 

                                                                                                     ประโยชน์ของงานช่างพื้นฐาน

                                                        แยกได้  3  ประเภท  คือ

1.    ประโยชน์ต่อตนเอง  เช่น 

-         สามารถใช้เครื่องมืองานช่างได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

-         สามารถซ่อมแซม  ดูแลรักษาเครื่องใช้ในบ้านได้อย่างถูกวิธี 

-         สร้างลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องความรับผิดชอบ  ความอดทน  ความประหยัด ฯลฯ

-         เป็นพื้นฐานในการศึกษางานอาชีพและประกอบอาชีพได้ 

2.    ประโยชน์ต่อครอบครัว 

-         ประหยัดรายจ่ายของครอบครัวในการจ้างช่างมาซ่อม 

-         เพิ่มพูนรายได้ให้ครอบครัว  ในกรณีที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

-         นำความรู้ไปใช้ในครอบครัวได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

3.    ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

-         เกิดช่างฝีมือในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

-         ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ  ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น 

 

 

                                                    กลับสู่เมนูหลัก                              กลับเมนูแผนการเรียนรู้ที่ 1