จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1/2559

ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
ม.1 8 160 143 303
ม.2 8 152 140 292
ม.3 8 125 128 253
รวม ม.ต้น 24 437 411 848
ม.4  6  104 151  255
ม.5 6 84 135 219
ม.6 6 54 127 181
 รวม ม.ปลาย  18 242 413 655
รวมทั้งหมด 42 679 824 1,503

ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2559

 

ภาคเรียนที่ 2/2559

ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
ม.1 8 159 140 299
ม.2 8 156 136 292
ม.3 8 125 129 354
รวม ม.ต้น 24 440 405  845
ม.4  6  103 154 257
ม.5 6 81 131 212
ม.6 6 54 121 175
 รวม ม.ปลาย  18 238 406 644
รวมทั้งหมด 42 678 811 1,489

ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559