เป้าประสงค์

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          2. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินภายนอก

          3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

          4. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

          5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

          6. ครูทุกคนใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

          8. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

          9. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ

          10. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร่วมพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        11. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ มีทักษะการใช้สื่อ ICT และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

          12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

 

กลยุทธ

กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและระดับมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น ปลูกฝังคุณธรรม ชี้นำความสุข สำนึกในความเป็นชาติไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันภายใน เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล