เป้าประสงค์

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินภายนอก

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน
6. ครูทุกคนใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
8. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
9. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร่วมพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทยและเป็นพลเมืองโลก
10. ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบสังคม

11. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ มีทักษะการใช้สื่อ ICTและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล
12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

 

 

กลยุทธ

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่
2. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น ปลูกฝังคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกในความเป็นชาติไทยและเป็นพลเมืองโลก
กลยุทธ์ที่
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่
4. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาระบบประกันภัยภายใน เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล