สัญลักษณ์โรงเรียน

 

PBJ

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

“รักงาน  การเรียนดี   มีวินัย  พลานามัยสมบูรณ์”

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน  ภวํโหติ(ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูก พ.บ. ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นอินทนิล”

สีประจำโรงเรียน

“ ฟ้า-เหลืองทอง”