วิสัยทัศน์

   “โรงเรียนพนมเบญจา ใช้โรงเรียนเป็นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”

พันธกิจ

1. สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนเป็นฐาน
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่อาชีพอย่างสร้างสรรค์
7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น