วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 โรงเรียนพนมเบญจา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ใช้ชีวิตให้เป็นสุข เร่งรุกคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวเคียงคู่สู่ประชาคมอาเซียนและระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนเป็นฐาน

          2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

          3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

          4. ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

          6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและระดับมาตรฐานสากล

          8. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น