ประวัติโรงเรียนพนมเบญจา


           โรงเรียนพนมเบญจา เริ่มเปิดเรียนเป็นสาขาของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เมื่อปีการศึกษา 2516 โดยอาศัยใต้เรือนหอนอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขาพนม (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่) เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน โดยมีนายนาคินทร์ กี่บุตร ปฏิบัติราชการ ในฐานะหัวหน้าสถานศึกษา ต่อมาชาวบ้านเขาพนม พร้อมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก จำนวน 1 หลัง ในที่ปัจจุบัน จึงย้ายนักเรียนมาเรียนในที่ดินกำหนดนับแต่นั้นมา และต่อมาทางกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1ก. จำนวน 3 ห้องเรียนยังคงใช้ประโยชน์อยู่จนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2517 ทางกรมสามัญศึกษาได้ประกาศตั้งโรงเรียนพนมเบญจา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2517 และแต่งตั้ง นายเที่ยง ทองเทพ เป็นครูใหญ่ มีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก จำนวน 4 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องส้วม 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216 ก จำนวน 8 ห้องเรียนบ้านพักครู 5 หลัง หอประชุมเล็ก จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2522 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร แต่ไม่มีผู้รับจ้าง จนปีการศึกษา 2524 ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ก จำนวน 4 ห้องเรียนเต็มรูปและได้งบประมาณปีงบประมาณ 2524 ก่อสร้างโรงฝึกงานคหกรรม 1 หลัง และบ้านพักครู แบบ 202 จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2526 นายเที่ยง ทองเทพ ได้ย้ายไปดำรงตำแน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์และทางกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุชาติ การถนัด ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

ปีการศึกษา 2528 นายประสาร นวลศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมเบญจา และในปีการศึกษา 2528 โรงเรียนพนมเบญจา ได้เข้าร่วมโครงการ ม.พ.ช. 2 รุ่นที่ 2 ซึ่งสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ 2531 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ IT จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนพนมเบญจาได้ดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ชนบทห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดโรงเรียนพนมเบญจา(สาขา)ขึ้นที่ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีแรกมีนักเรียน 35 คน และในปีการศึกษา 2533 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนพนมเบญจา ได้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีแรกจำนวน 34 คน อาศัยโรงเรียนบ้านควนม่วง เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน และในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนพนมเบญจา (สาขา) ทางกรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนเขาดินประชานุกูล

ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้ นายประสาร นวลศรี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ และแต่งตั้งนายพรพจน์ กังวาล จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา

          ปีการศึกษา 2540 นายวินิจ ตันภิบาล ได้เกษียณอายุราชการ ทางกรมสามัญศึกษา ได้ย้ายนายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล จากโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา ได้งบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 310 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 400,000 บาท

          ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายนายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง และได้ย้ายนายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์ จากโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา  กรมทรัพยากรธรณีได้มอบบ่อน้ำบาดาล 1บ่อ พร้อมเครื่องปั้มน้ำ

           ปีการศึกษา 2542 - 18 ธันวาคม 2545 นายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา ได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ มีการระดมทรัพยากรทุกอย่างเพื่อพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การปฏิรูปการศึกษา ด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนโครงการเป็นระยะ ๆ ปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อบุคลากรของโรงเรียน สร้างถนนคอนกรีตเพิ่มเติม ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบเพิ่มเติม ห้องน้ำของนักเรียน มีการจัดทำธรรมนูญของโรงเรียนโดยการร่วมคิดร่วมทำของบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งชุมชนทุกฝ่าย ด้านการเรียนการสอน ได้ส่งบุคลากรไปรับการอบรมสัมมนาหรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูและโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยมุ่งเน้นผลแก่นักเรียน ให้ความร่วมมือกับชุมชนในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ชุมชนได้ใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนอย่างกว้างขว้างนอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรเป็นแบบ one stop service มีความกระชับแต่คล่องตัวตลอดมา

           ปีการศึกษา 2545 (19 ธันวาคม 2545 – 6 สิงหาคม 2552) กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายนรายณ์ นาคปนทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจาแทน นายสุพัฒนชัย บุญปถัมภ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา นายนรายณ์ นาคปนทอง ได้บริหารงานโรงเรียนพนมเบญจาให้มีศักยภาพสูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จนโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันโดยมีระบบ ICT ที่ทันสมัย มีระบบใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและต่ออินเตอร์เน็ตทุกอาคาร ทุกห้องปฏิบัติการจนสามารถให้บริการชุมชนได้ในเขตบริการด้านการเรียนการสอน ให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีการบริการจัดการที่ดีโดยเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ด้านอาคารสถานที่ได้จัดทำสวนหย่อมพร้อมสระน้ำพุขึ้นมาใหม่อีก 2 ที่ ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำบริเวณโรงอาหารอาหาร อาคารประชาสัมพันธ์ ศาลาหน้าโรงเรียน เวทีการจัดกิจกรรมและมีห้องเรียนธรรมชาติบริเวณลานไทร ด้านการจัดการเรียนการสอนมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มอีก 1 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง เรือนพยาบาล 1 หลัง ปรับปรุงอาคารชั่วคราว แล้วตั้งชื่อว่าอาคารอนุรักษ์ ได้ปูพื้นหน้าอาคารอนุรักษ์ตลอดแนวต้นมะขามและยังได้ปรับปรุงสระน้ำบริเวณหน้าอาคารของโรงเรียน สร้างอาคารพลศึกษา ในปี พ.ศ. 2549ได้จัดทำรั้วโรงเรียน ปูพื้นใต้อาคารพญาสัตตบรรณ ทำทางเดินเชื่อมต่อไปยังห้องน้ำชาย-หญิง   ทำถนนคอนกรีตเชื่อมต่อเรือนพยาบาล และโรงอาหาร ในปี พ.ศ. 2551 ระดมทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นหอประชุมสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและให้บริการชุมชนต่อมาได้สร้าง Cover way ตลอดแนวต้นมะขาม

ปีการศึกษา 2552 (7 สิงหาคม 2552 - 26 พฤศจิกายน 2557) สำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายจำรัส บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนพนมเบญจา แทน นายนรายณ์ นาคปนทอง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ได้มีนโยบายสานงานต่อโดยการให้ความสำคัญกับบรรยากาศทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่          

1. บรรยากาศการบริหารจัดการ จะพัฒนาต่อยอดในด้านการบริหารโดยให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการคิด การทำ การตัดสินใจ จัดการบริหารออกเป็น 5 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายกิจการนักเรียน โดยแบ่งงานให้ รองผู้อำนวยการ 3 คน รับผิดชอบและพยายามส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีความเข้มแข็ง บริหารแบบเบ็ดเสร็จในฝ่ายได้ และดึงชุมชนในเขตพื้นที่บริการเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวบริหารใหม่

          2. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยยึดหลักว่าสะอาด สะดวก สวยงามและปลอดภัย
เชื่อว่าจะทำให้ผู้เรียนมีปัญญาเพิ่มขึ้น

          3. บรรยากาศการเรียนการสอน พัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสอนและเรียนแบบโครงงานมากยิ่งขึ้น เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และได้พัฒนารูปแบบการเรียนด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ ICT เช่น สื่อประเภทซอฟแวร์ มาใช้ในการบูรณาการ จัดระดมทุนจากผู้ปกครองนักเรียน ครัวละ 400 บาท
เพื่อนำมาจัดหาคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ที่ทันสมัย เข้ามา 90 เครื่อง ในปีการศึกษา 2553 นอกจากนี้ได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ มีครูชาวต่างชาติ 2 คน และภาษาจีน มีครูจากประเทศจีน 2 คน และกระตุ้นให้ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ทุกคน หาทางช่วยเหลือผู้เรียนทุกด้านที่เป็นปัญหา และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดคุณธรรมรู้จักรับผิดชอบตนเอง และสังคมรักธรรมชาติมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ100/27 งบประมาณ
5,779,400 บาท

          ปีการศึกษา 2553 ได้ปรับปรุงและปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มเติมเพื่อเป็นรายได้ของทางโรงเรียนต่อไป จำนวน 400 ต้น

          ปีการศึกษา 2554 (29 มีนาคม 2554) ได้จัดชุมนุมศิษย์เก่าเพื่อระดมทุนในการก่อสร้างหอพระพุทธรูป “รัตนมุณี ศรีเบญจา” งบประมาณ 800,000 บาท

          ปีการศึกษา 2555 ได้ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน โดยเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ 216ก และทาสีอาคารเรียน 324ล/ 27 นอกจากนี้ยังปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ใต้อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ และอาคารเรียน 324ล/ 27 จำนวน 4 หลัง ปรับปรุงห้องสมุดให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

          ปีการศึกษา 2556 ต่อเติมหลังอาคารอโศก (อาคารสำนักงานอำนวยการ) เป็นห้องผลิตเอกสาร ห้องพัสดุ ห้องเก็บเอกสาร งบประมาณ 500,000 บาท

          ปีการศึกษา 2556 ต่อเติมใต้อาคารเรียน แบบ 324 ล (อาคารพญาสัตบรรณ) เป็นห้องเรียนฟิสิกส์ และทาสีภายนอกภายในงบประมาณ 250,000 บาทก่อสร้างห้องน้ำชายแบบ 6/49 จำนวน 6 ที่นั่ง งบประมาณ 610,000 บาท ก่อสร้างห้องเกียรติยศของโรงเรียนพนมเบญจา งบประมาณ 300,000 บาท

          ปีการศึกษา 2557 ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการและต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนพนมเบญจา งบประมาณ 790,000 บาท ต่อเติมอาคาร CS208 B เป็นห้องผลิตเอกสารและเก็บวัสดุสำนักงาน งบประมาณ 500,000 บาท ก่อสร้างอาคารชั่วคราวห้องเรียนศิลปะ งบประมาณ 200,000 บาท ก่อสร้างศาลาเจ้าที่ของโรงเรียนพนมเบญจา งบประมาณ 50,000 บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ 388,000 บาท ทาสีอาคาร CS208B งบประมาณ 110,000 บาท

          ปีการศึกษา 2558 มีคำสั่ง สพม.13 ที่ 408 /2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ให้นายจำรัส บัวเกตุ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ และให้นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 150,000 บาท ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 216 ก งบประมาณ 307,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแช่มอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 324 ล งบประมาณ 259,600 บาท ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารและกันสาดอาคารเรียน แบบ 216 ก จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 426,000 บาท ต่อเติมอาคารเฟื่องฟ้ายิม งบประมาณ 225,000 บาท ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 450,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพุทธรักษา 100/27 งบประมาณ 577,000 บาท

ปีการศึกษา 2559 สร้างห้องเรียนสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทางวิชาการ และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ งบประมาณ 500,000 บาท สร้างห้องเรียน ซอฟแวร์ สำหรับศูนย์สื่อนวัตกรรม 3 มิติ งบประมาณ 984,850 บาท ซ่อมแซมผิวบันได อาคารเรียนแบบ 324 ล งบประมาณ 198,400 บาท ต่อเติมเวทีอเนกประสงค์ อาคารเพื่องฟ้ายิม งบประมาณ 270,000 บาท (ใช้งบประดมทุน) ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว งบประมาณ 26,726,800 บาท งบจัดสรรปีงบประมาณ 2559 5,345,400 บาท งบจัดสรรปีงบประมาณ 2560 21,381,400 บาท

          ปีการศึกษา 2559 มีคำสั่ง สพม.13 ที่ 335 /2559 ลงวันที่11 พฤศจิกายน 2559 ให้นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ และมีคำสั่ง สพม.13 ที่ 387 /2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ให้ นายสุมิตร สามห้วย ย้ายจากโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ปีการศึกษา 2559 เปิดการจัดการศึกษาทางเลือก โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียงอาคารเฟื่องฟ้ายิม เป็นเงิน 240,000 บาท (ใช้งบระดมทุน) ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง แบบ 6 ที่นั่ง/49 งบประมาณ 490,200 บาท และบ้านพักครู แบบ 203/27 งบประมาณ 800,000 บาท ปรับสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมจากกรณีอุทกภัย ปรับปรุงถนนและทางเดินเชื่อมอาคาร งบประมาณ 1,250,000 บาท

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์และบริบทของสถานศึกษา ปรับระบบการจัดการชั้นเรียนจากนักเรียนเดินเรียนเป็นห้องเรียนประจำ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสโดยการจัดการศึกษาทางเลือกให้นักเรียนเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเงิน ปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาพร้อมสื่อเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ต อาคาร 324 ล./55-ก จัดระดมทุนด้วยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ได้รับการสนับสนุนเงินสุทธิจำนวน 785,732 บาท   จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ งบประมาณ 1,358,000 และพัฒนาวงโยธวาทิต งบประมาณ 200,000 บาท เตรียมเปิดห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EIS) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตร สสวท.)