ปีการศึกษา2517กรมสามัญศึกษาได้ประกาศตั้งโรงเรียนพนมเบญจาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2517 และแต่งตั้ง นายเที่ยง ทองเทพ เป็นครูใหญ่มีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก จำนวน 4 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง

   ปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216 ก จำนวน 8 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณปี 2519 บ้านพักครู 5 หลัง หอประชุมเล็ก จำนวน 1 หลัง ปีการศึกษา 2522 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร แต่ไม่มีผู้รับจ้าง จนปีการศึกษา 2544 ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ก จำนวน 2 ห้องเรียนเต็มรูปและได้งบประมาณปีงบประมาณ 2544 ก่อสร้างโรงฝึกงานคหกรรม 1หลัง และบ้านพักครู 202 จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2526 นายเที่ยง ทองเทพ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์และทางกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุชาติ การถนัด มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

ปีการศึกษา 2528 นายประสาร นวลศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมเบญจา และในปีการศึกษา 2528 โรงเรียนพนมเบญจา ได้เข้าร่วมโครงการ ม.พ.ช.2 รุ่นที่ 2 ซึ่งสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ 2531 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม แบบIT จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนพนมเบญจา ได้ดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ชนบททางไกล และด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดโรงเรียนพนมเบญจา (สาขา) ขึ้นที่ตำบลสินปุนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีแรกมีนักเรียน 35 คน มีนายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์ เป็นหัวหน้าสาขา และในปีการศึกษา 2533 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

          ปีการศึกษา 2534โรงเรียนพนมเบญจา ได้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีแรกจำนวน 34 คน อาศัยโรงเรียนบ้านควนม่วงเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน นายจำรัส บัวเกตุเป็นหัวหน้าสาขา และในปีการศึกษา 2539 ทางกรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเขาดินประชานุกูล

          ปีการศึกษา   2536กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายประสารนวลศรี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ และแต่งตั้งนายพรพจน์กังวาลจากโรงเรียนกะเปอวิทยาจังหวัดระนอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา

          ปีการศึกษา2538โรงเรียนพนมเบญจาได้รับงบประมาณปรับปรุงลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ลู่วิ่ง และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/27 และในต้นปีการศึกษา 2539ทางกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายพรพจน์ กังวาลไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาจังหวัดพังงา และได้แต่งตั้งนายวินิจ ตันภิบาล จากโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา

          ปีการศึกษา2540นายวินิจตันภิบาลได้เกษียณอายุราชการทางกรมสามัญศึกษาได้ย้ายนายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล จากโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา ได้งบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 310 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 400,000.-บาท

          ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายนายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง และได้ย้ายนายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์ จากโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรมทรัพย์ธรณีได้มอบบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ พร้อมเครื่องปั้มน้ำ

ปีการศึกษา 2542 นายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา ได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ในด้านต่างๆ มีการระดมทรัพยากรทุกอย่างเพื่อพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ การปฏิรูปการศึกษา ด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนโครงการเป็นระยะๆ ปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อบุคลากรของโรงเรียนสร้างถนนคอนกรีตเพิ่มเติม ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบเพิ่มเติม ห้องน้ำของนักเรียน มีการจัดทำธรรมนูญของโรงเรียนโดยการร่วมคิดร่วมทำของบุคลากรภายในทุกฝ่ายรวมทั้งชุมชน ด้านการเรียนการสอนได้ส่งบุคลากรไปรับการอบรมสัมมนาหรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูและโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยมุ่งเน้นผลแก่นักเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชนในด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด ชุมชนได้ใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนอย่างกว้างขว้าง นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรเป็นแบบสากล มีความกระชับแต่คล่องตัวตลอดมา

          ปีการศึกษา 2545 (19 ธันวาคม – 6 สิงหาคม 2552 ) กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายนรายณ์ นาคปนทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา แทนนายสุพัฒนชัยบุญปถัมภ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา นายนรายณ์ นาคปนทอง   ได้บริหารงานโรงเรียนพนมเบญจาให้มีศักยภาพสูงขึ้นในทุกๆ ด้าน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จนโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันโดยมีระบบ ICT ที่ทันสมัย มีระบบใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและต่ออินเทอร์เน็ตทุกอาคารทุกห้องปฏิบัติการจนสามารถให้บริการชุมชนได้ในเขตบริการ ด้านการเรียนการสอน ให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีการบริการจัดการที่ดีโดยเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ ด้านอาคารสถานที่ได้จัดทำสวนหย่อมพร้อมสระน้ำพุขึ้นมาใหม่อีก 2 ที่ ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำบริเวณโรงอาหาร อาคารประชาสัมพันธ์ ศาลาหน้าโรงเรียน เวทีการจัดกิจกรรมและมีห้องเรียนธรรมชาติบริเวณลานไทร ด้านการจัดการเรียนการสอนมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มอีก 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง เรือนพยาบาล 1 หลังและได้ปูพื้นหน้าอาคารอนุรักษ์ตลอดแนวต้นมะขามและยังได้ปรับปรุงสระน้ำบริเวณหน้าอาคารของโรงเรียน สร้างอาคารพลศึกษาในปี พ.ศ. 2549 ได้จัดทำรั้วโรงเรียน ปูพื้นใต้อาคารพญาสัตตบรรณ ทำทางเดินเชื่อมต่อไปยังห้องน้ำชาย-หญิง ทำถนนคอนกรีตเชื่อมต่อเรือนพยาบาลและโรงอาหาร ในปี พ.ศ.2551 ระดมทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นหอประชุมสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและให้บริการชุมชน

ปีการศึกษา 2552 (7 สิงหาคม 2552- ปัจจุบัน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายจำรัส บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา แทนนายนรายณ์ นาคปนทอง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงได้มีนโยบายสานงานต่อโดยการให้ความสำคัญกับบรรยากาศทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่

             1. บรรยากาศการบริหารจัดการ จะพัฒนาต่อยอดในด้านการบริหารโดยให้บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการคิด   การทำ การตัดสินใจ จัดการบริหารออกเป็น 5 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายกิจการนักเรียน โดยให้รองผู้อำนวยการ 3 คน รับผิดชอบและพยายามส่งเสริมให้ฝ่ายทุกฝ่ายมีความเข้มแข็ง บริหารแบบเบ็ดเสร็จในฝ่ายได้ และพยายามจะดึงชุมชนในเขตพื้นที่บริการเข้ามามีส่วนร่วมบริหารและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวบริหารใหม่

             2. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยยึดหลักว่าสะอาด สะดวก สวยงามและปลอดภัย เชื่อว่าจะทำให้ผู้เรียนมีปัญญาเพิ่มขึ้น

             3. บรรยากาศการเรียนการสอน พัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสอนและเรียนแบบโครงงานมากยิ่งขึ้น เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และได้พัฒนารูปแบบการเรียนด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ ICT เช่น สื่อ   จัดระดมทุนจากผู้ปกครองนักเรียนครัวละ 300 บาท เพื่อนำมาจัดหาคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ที่ทันสมัย เข้ามา 90 เครื่อง ในปีการศึกษา 2553 นอกจากนี้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนของภาษาต่างประเทศจึงได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติกับครูเจ้าของภาษา จำนวน 2คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเชียนโดยการกำหนดให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกคนเรียนภาษาที่ 3 คือภาษาจีน จ้างครูไทยพิเศษที่สำเร็จการศึกษาภาษาจีนมาสอนภาษาจีน กระตุ้นให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาทุกคน หาทางช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัญหาทุกด้าน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดคุณธรรม รู้จักรับผิดชอบตนเอง สังคม และรักธรรมชาติมากขึ้น ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน 324 ล/ 27 เป็นห้องสมุดปัจจุบัน และพื้นที่ห้องสมุดเดิมใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 81 เครื่อง เป็นห้องเรียนใหม่   ครูสามารถติวเข้มหรือสอนนักเรียนเป็นทีมได้

ปีการศึกษา 2552 ได้ระดมทุนโดยการจัดงานลอยกระทงได้เงิน 320,000 บาทได้ปรับปรุงลานเข้าแถวนักเรียน เป็นพื้นแอสฟัล และทำถนนลาดยางแอสฟัลต่อจากถนน คสล. เดิม หน้าบ้านพักครูได้ทุกหลัง

             ปีการศึกษา 2553 ได้รับจัดสรรหอประชุมแบบ 100/27 1 หลังงบประมาณ 5,779,400 บาทจากงบแปรญัตติ และได้งบประมาณปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารและต่อเติมเพิ่มเติมด้วยเงินอุดหนุน ได้ระดมทุนจัดงานวันลอยกระทง ได้รับเงิน 310,000 บาท ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนได้ปรับปรุงและปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มเติมเพื่อเป็นรายได้ของโรงเรียนต่อไป จำนวน 400 ต้น

ปีการศึกษา 2554 ได้รับงบแปรญัตติ 569,000 บาทก่อสร้างส้วม 6 ที่นั่ง ใช้ปรับปรุงโรงอาหารติดตั้งพัดลมโคจร จัดเสียงตามสายและสมทบพัฒนาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 29 มีนาคม 2554 จัดระดมทุนทอดผ้าป่าและชุมนุมศิษย์เก่าได้เงินประมาณ 1,200,000 บาท ซ่อมทาสีหลังคาและสีภายนอกอาคารเรียน 216 ก. ซ่อมทาสีภายนอกอาคารเรียน 324 ล./27 ก่อสร้างหอพระพุทธรูป พระรัตนมุณีศรีเบญจา

    ปีการศึกษา 2555จัดกิจกรรมระดมทุนประเพณีลอยกระทงได้เงินประมาณ 300,000 บาท

สมทบซื้อรถตู้ให้กับโรงเรียนพร้อมทั้งได้รับงบประมาณค่าปรับปรุง 650,000 บาทจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน 250,000 บาท ปรับปรุงโรงอาหาร 400,000บาท และงบปรับปรุงก่อสร้างห้องเรียนฟิสิกส์ 210,000 บาท งบครุภัณฑ์ 110,000 บาท