ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลา
1 นายนาคินทร์ กี่บุตร 14 พ.ค.16 - 25 มิ.ย.17
2 นางทัศนีย์ บุศราทิจ 26 มิ.ย.17 - 21 ส.ค. 17
3 นายเที่ยง ทองเทพ 22 ส.ค. 17 - 22 มิ.ย. 26
4 นายสุชาติ การถนัด 23 มิ.ย.26 - 30 ก.ย. 28
5 นายประสาร นวลศรี 1 ต.ค. 28 - 7 พ.ย. 36
6 นายพรพจน์ กังวาล 8 พ.ย.36 - 6 มี.ค.39
7 นายวินิจ ตันภิบาล 7 มี.ค.39 - 20 ต.ค. 40
8 นายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล 21 ต.ค. 40 - 7 ม.ค. 42
9 นายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์ 8 ม.ค. 42 - 18 ธ.ค. 45
10 นายนรายณ์ นาคปนทอง 19 ธ.ค. 45 - 6 ส.ค. 52
11 นายจำรัส บัวเกตุ 7 ส.ค. 52 – 27 พ.ย.57
12 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี 2 ธ.ค.57 - 24 พ.ย.59
13 นายสุมิตร สามห้วย
5 ม.ค.ุ60 - 10 ธ.ค.62
14 นายเอกราช กลิ่นคล้าย 17 มี.ค.63 - ปัจจุบัน