จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น จำนวนห้อง(ห้อง) 
ชาย(คน) หญิง(คน)
รวม(คน)
ม.1 9 189 179 368
ม.2 8 186 186 372
ม.3 8 153 139 292
รวม ม.ต้น 25 528 504 1,032
ม.4  6 105 139 244
ม.5 6 94 125 219
ม.6 6 72 123 195
 รวม ม.ปลาย  18 271 387 658
รวมทั้งหมด 43 799 891 1,690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561
ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้น จำนวนห้อง(ห้อง) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ม.1 9 189 174 363
ม.2 8 181 187 368
ม.3 8 150 137 287
รวม ม.ต้น 25 520 498 1,018
ม.4  6 93 129 222
ม.5 6 93 125 218
ม.6 6 71 123 194
 รวม ม.ปลาย  18 257 377 634
รวมทั้งหมด 43 777 875 1,652

ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2561