จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 2/2562

ระดับชั้น จำนวนห้อง(ห้อง) 
ชาย(คน) หญิง(คน)
รวม(คน)
ม.1 10 180 182 362
ม.2 9 149 166 315
ม.3 8 137 172 309
รวม ม.ต้น 17 466 520 986
ม.4 7 105 123 228
ม.5 6 75 110 185
ม.6 6 73 108 181
 รวม ม.ปลาย 19 253 341 594
รวมทั้งหมด 46 719 861 1,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2562

 

ภาคเรียนที่ 1/2562

ระดับชั้น จำนวนห้อง(ห้อง) 
ชาย(คน) หญิง(คน)
รวม(คน)
ม.1 10 185 182 367
ม.2 9 155 166 321
ม.3 8 152 175 327
รวม ม.ต้น 17 492 523 1,015
ม.4 7 108 127 235
ม.5 6 75 115 190
ม.6 6 73 111 184
 รวม ม.ปลาย 19 256 353 609
รวมทั้งหมด 46 748 876 1,624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น จำนวนห้อง(ห้อง) 
ชาย(คน) หญิง(คน)
รวม(คน)
ม.1 9 189 179 368
ม.2 8 186 186 372
ม.3 8 153 139 292
รวม ม.ต้น 25 528 504 1,032
ม.4  6 105 139 244
ม.5 6 94 125 219
ม.6 6 72 123 195
 รวม ม.ปลาย  18 271 387 658
รวมทั้งหมด 43 799 891 1,690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561
ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้น จำนวนห้อง(ห้อง) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ม.1 9 189 174 363
ม.2 8 181 187 368
ม.3 8 150 137 287
รวม ม.ต้น 25 520 498 1,018
ม.4  6 93 129 222
ม.5 6 93 125 218
ม.6 6 71 123 194
 รวม ม.ปลาย  18 257 377 634
รวมทั้งหมด 43 777 875 1,652

ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2561