คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

1. นายสุชีพ นวลอ่อน                                           นายกสมาคม

2. นายจำรัส บัวเกตุ                                             อุปนายก

3. นายสมเกียรติ สวัสดิภิรมย์                                  อุปนายก

4. นางอุทัยศิลป์   หัทยานนท์                                  เลขานุการ

5. นางจาริณี แสงศรีจันทร์                                      ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นายโอภาส สุขสวัสดิ์                                          เหรัญญิก

7. นางสงวน ภานุมาศ                                           ผู้ช่วยเหรัญญิก

8. นายสมบุญ อุดมศรี                                           ปฏิคม

9. นายมนตรี ใจเย็น                                              ปฏิคม

10. นายมเนาว์ ศรีชาย                                           ปฏิคม

11. นางฉวีวรรณ สินธุนนท์                                      ปฏิคม

12. นายประสิทธิ์ ฉิมเกื้อ                                         ปฏิคม

13. นายวิวัฒน์ มณีมัย                                           ปฏิคม

14. นายสำเริง จีนหนู                                            ปฏิคม

15. นายคเณ มีแต้ม                                              ปฏิคม

16. นายสุทธินัย จีนหนู                                          ปฏิคม

17. นางจรัสศรี กาญจนวงศ์                                    ปฏิคม

18. นายสมยศ ศรีชาย                                           ประชาสัมพันธ์

19. นายธงชัย   เดชค้ำ                                          ประชาสัมพันธ์

20. นายสรรเสริญ ชุมสุข                                        ประชาสัมพันธ์

21. นางเตือนใจ บำรุงปรีชา                                     ประชาสัมพันธ์

22. นายชาญ ขุนนาค                                            ประชาสัมพันธ์

23. นายสายัน สมมาตร                                         ประชาสัมพันธ์

24. นายบุญชู แก้วประดิษฐ์                                    นายทะเบียน

25. นาง พวงรัตน์ เกกินะ                                       ผู้ช่วยนายทะเบียน