คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

  Sonthaya_s.jpg
นายสนธยา บุพศิริ
ประธานกรรมการสภานักเรียน
 
Wisarat s
นางสาววิสารัตน์ แก้วกาญจน์
รองประธานกรรมการสภานักเรียน
Nattapon s
นายณัฐพล ซุ่นเส้ง
รองประธานกรรมการสภานักเรียน
Nattaporn s
นางสาวณัฐพร ทับไทร
ฝ่ายเลขานุการ
Thanaporn s
นางสาวธนาภรณ์ ชูนาค
ฝ่ายเหรัญญิก
Sasikarn s
นางสาวศศิกานต์ นวลทอง

 ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
Thanyarat s
นางสาวธัญญารัตน์ มณีมัย
ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
 
Ratchaneekorn s
นางสาวรัชนีกร มณีมัย
ฝ่ายปฏิคม

 

Teerasak s
นายอภินันท์ สมดวง
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
Weerachon s
นายวีรชน พลเดช
ฝ่ายกิจกรรม
 Kanlaya s
นางสาวกัลยา หนูกลับ
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
 Jittima s
นางสาวจิตติมา สังข์รอด
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
Saitarn s
นางสาวสายธาร ชูภัคดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
Sudarat s 
นางสาวสุดารัตน์ ปฐมทอง
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
นายธีรศักดิ์ มรกต
ฝ่ายกีฬา
Nantawut s 
นายนันทวุธ คงสกุล
ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา

Anirut s 
นายอนิรุธ สังขจาย
ฝ่ายปกครอง
 
 Peerapat s
นายพีรพัฒน์ เย็นสนิท
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง