คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายจิณณวัตร สุวรรณพันธ์ ประธานกรรมการสภานักเรียน
 2 นางสาววลีพร บัวทอง รองประธานกรรมการสภานักเรียน
 3 นางสาวอุทัยวรรณ แก้วประดิษฐ์ รองประธานกรรมการสภานักเรียน/กิจกรรม
 4 นางสาวนริศรา ศรีนิ่ม เลขานุการ
 5 นางสาวกุลสตรี สังขวรกุล เหรัญญิก
 6 นายณัฐพล เล้าปัญญา ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
 7 นางสาวกมลรัตน์ จุลวัฒน์ ปฏิคม
 8 นางสาวภนิดา พรหมกุล ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
 9 นางสาวนดา ชูค้ำ กิจกรรม
 10 นายปิยพงษ์ วาหะรักษ์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
11 นายธีรชัย สิทธิรักษ์ ประชาสัมพันธ์
12 นางสาวพฤกษา มรกต ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 นางสาวนุศรา ปลองคีรี ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 นายธรรมธร เอ่งฉ้วน กีฬา
15 นายนครินทร์ ศิริมนูญ ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา
16 นายศราวุธ เมืองพรหม ปกครอง
17 นายสิทธิพงษ์ ฉิมภักดี ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
18 นายชลธี ส่งเสริม ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง