ลำดับที่ ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง
1 นายโชคดี สุขสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายไพรี หมวดคง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3 นายอนิรุทธ หัทยานนท์ ผู้แทนครู กรรมการ
4 นายสมพร บุญฤทธิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 พระครูพิพัฒน์พนมกิจ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
6 พระสมุห์มนูญ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
7 นายอำพล ชูค้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นายวิชัย คำสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 นายสุนทร มณีมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายสิทธิศักดิ์ เวชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายวิรัช เดชค้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นายสมบุญ อุดมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายประภาส เอ่งฉ้วน ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
14 นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ