ลำดับที่ ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง
1 นายมนูญ ผกามาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ ซุ่นเส้ง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3 นายอนิรุทธหัทยานนท์ ผู้แทนครู กรรมการ
4 นายสมพร บุญฤทธิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายบุญเลิศ รัตนคช ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 ร.ต.ธำรงค์ รักนุกูล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
7 .นายไพโรจน์ อิ่มเรืองแก้ว ผู้แทนองค์กรศาสน กรรมการ
8 นายเสกสรร ชูค้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 นายวิชัย คำสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายสุนทร มณีมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายสิทธิศักดิ์ เวชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นายเจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายสุวิทย์ ไกรนรา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายสุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ