แม่บ้านและนักการภารโรง

somkiat
นายเกียรติศักดิ์ บุญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
arkom
นางอาคม สงค์นาค
แม่บ้าน
umaporn
นางอุมาพร เรืองอร่าม
แม่บ้าน/สหกรณ์
rawiwan 
นางระวิวรรณ เพ็ชรลุ
แม่บ้าน
wanna  นางวรรณา แก้วประดิษฐ์
แม่บ้าน/สหกรณ์
 

นางสาวเจนจิรา เพชรพิทักษ์
แม่บ้าน

นายสุภาพ จีนเมือง
นักการภารโรง

นางสาวซีตีลีเยาะ ยีอีซอ
แม่บ้าน

pet

นายเพชร พลับพลา
นักการภารโรง 

  supachai

นายศุภชัย ทองสาม
พนักงานขับรถ