แม่บ้านและนักการภารโรง

 pirote
นายไพโรจน์ แซ่จุ้ย
นักการภารโรง
sumit
นายสุมิตร จีนหนู
นักการภารโรง
somkiat
นายเกียรติศักดิ์ บุญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
arkom
นางอาคม สงค์นาค
แม่บ้าน

sunee
นางสุนีย์ บุญเวช
แม่บ้าน
rawiwan 
นางระวิวรรณ เพ็ชรลุ
แม่บ้าน
wanna นางวรรณา แก้วประดิษฐ์
แม่บ้าน/สหกรณ์
umaporn
นางอุมาพร เรืองอร่าม
แม่บ้าน/สหกรณ์
sutatip
นางสาวสุฑาทิพย์ สุทธิการ