เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา

 sarapee
นางสารภี จันทร์เต็ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

boonchoo
นายบุญชู แก้วประดิษฐ์
ลูกจ้างประจำ

Janejira
นางสาวเจนจิรา ป้อมเชียงพิณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

amornrat
นางสาวอมรรัตน์ สุขอ้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

yuthachai
นายยุทธชัย มากผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
pornpimol
นางสาวพรพิมล ทองมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
Oonanong
นางสาวอรอนงค์ เยี่ยมมิ่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

apita
นางสาวอภิตา แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 kannika
นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ
เจ้าหน้าที่พยาบาล
 sudawan
นางสาวสุดาวรรณ์ บำรุงภักดิ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

Pornprasit
นางพรประสิทธิ์ ศรีจันทร์
พนักงานขับรถ