เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา

 amornrat
นางอมรรัตน์ คงดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

boonchoo
นายบุญชู แก้วประดิษฐ์
ลูกจ้างประจำ

kannika
นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ
เจ้าหน้าที่พยาบาล

อินทิรา สุขอ้น
นางสาวอินทิรา สุขอ้น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล
และกิจการนักเรียน
apita
นางสาวอภิตา แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวเบญจวรรณ ช้างแก้ว
นางสาวเบญจวรรณ ช้างแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางสาวรัตนาภรณ์ เกื้อแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ