เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา

 amornrat
นางอมรรัตน์ คงดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

boonchoo
นายบุญชู แก้วประดิษฐ์
ลูกจ้างประจำ


นางสาวจันทร์ทิมา  ฑันญุภักดิ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

อินทิรา สุขอ้น
นางสาวอินทิรา สุขอ้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
apita
นางสาวอภิตา แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 kannika
นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวเบญจวรรณ ช้างแก้ว
นางสาวเบญจวรรณ ช้างแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ

Pornprasit
นางพรประสิทธิ์ ศรีจันทร์
พนักงานขับรถ