กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

awirut

นายอวิรุทธิ์ อินทระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

  

treepon
นายตรีพล หนูศักดิ์

arnut
นายอ่าหนัด เกกินะ

yuttipong
นายยุติพงษ์ นกแก้ว

 burapol
นายบุรพล จิตต์ณรงค์

Pittaya
นายพิทยา กาสังข์
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

Teerayut
นายธีรยุทธ ควนใต้
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
Thanabat

นายธนบัตร พราห์มศรีชาย
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

Apichat

นายอภิชาต ทองสกุล
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)