กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

awirut

นายอวิรุทธิ์ อินทระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

  

treepon
นายตรีพล หนูศักดิ์

arnut
นายอ่าหนัด เกกินะ

yuttipong
นายยุติพงษ์ นกแก้ว

 burapol
นายบุรพล จิตต์ณรงค์