กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 anirut

นายอนิรุทธ์ หัทยานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  
 sopit
นางโสพิศ คีรีศรี
 jiraphat
นางจิรภัทร บุญพุกคะนะ
supot
นายสุพจน์ ชำนาญกิจ
 attapong

นายอรรถพงษ์ แก้วเถื่อน
 thawat

นายธวัช อักษรไทย
chainarong
นายชัยณรงค์ จะรา
 wantanee
นางสาววันทนีย์ ภูมาวงศ์


darun
นางดารัณ ยศจันทรา

 phatchara
นางสาวพชร ธนินจิรัน

 orranut
นางสาวอรนุช นิลพัฒน์

tippawan
นางสาวทิพวรรณ จันทร์แก้ว
supawadee
นางสาวสุภาวดี นวลศิริ