กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

chainarong
นายชัยณรงค์ จะรา
ตำแหน่ง ครูคศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  
 anirut

นายอนิรุทธ์ หัทยานนท์
ตำแหน่ง ครูคศ.3

 jiraphat
นางจิรภัทร บุญพุกคะนะ
ตำแหน่ง ครูคศ.2
supot
นายสุพจน์ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง ครูคศ.3

 darun
นางดารัณ ยศจันทรา
ตำแหน่ง ครูคศ.2

 Kesorn
นางสาวเกษร เพชรลุ
ตำแหน่ง ครูคศ.1
phatchara
นางสาวพชร ธนินจิรัน
ตำแหน่ง ครูคศ.1
 wantanee
นางสาววันทนีย์ ภูมาวงศ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

supawadee
นางสาวสุภาวดี นวลศิริ
ตำแหน่ง ครูคศ.1

orranut
นางสาวอรนุช นิลพัฒน์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวปิยนันท์  นิ่มดำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นางสาวสุวนันท์  หมันการ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Tammasak
นายธรรมศักดิ์  โสมอะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย