กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 anirut

นายอนิรุทธ์ หัทยานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  
 darun
นางดารัณ ยศจันทรา
 jiraphat
นางจิรภัทร บุญพุกคะนะ
supot
นายสุพจน์ ชำนาญกิจ
 phatchara
นางสาวพชร ธนินจิรัน
 thawat
นายธวัช อักษรไทย
chainarong
นายชัยณรงค์ จะรา
 wantanee
นางสาววันทนีย์ ภูมาวงศ์

supawadee
นางสาวสุภาวดี นวลศิริ

orranut
นางสาวอรนุช นิลพัฒน์

นางสาวปิยนันท์  นิ่มดำ
 
นางสาว สุวนันท์  หมันการ
Tammasak
นายธรรมศักดิ์  โสมอะ