กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 dussadeeนายดุสดี เปียกบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  
 wijaiya
นางวิจัยยา กลิ่นคล้าย
yindee
นางยินดี ทองสาม
kusol
นางกุศล บัวเกต
 chawanakorn
นายชวนากร โอพั่ง
peartip
นางสาวเปียทิพย์ พนาลี
sukanya
นางสุกัญญา วันแรก
phanitcha
นางสาวภณิชชา ชมอินทรฺ์
 kamonrat
นางสาวกมลรัตน์ เอ่งฉ้วน
patchareeporn
นางภัชรีพร เปียกบุตร
aungsuma
นางสาวอังศุมา ปานแจ่ม
suthinee
นางสุทธินี สาลีพันธ์

rohana
นางรอฮานา ชัยนาคิน

aphisit
นายอภิสิทธิ์ อยู่เมือง

 manita
นางสาวมานิตา จิตรักษา
kunlasatree
นางสาวกุลสตรี แซ่หลี

 


wachirapat 
นายวชิรภัทร แคนยุกต์