กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

yindee
นางยินดี ทองสาม
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  
 wijaiya
นางวิจัยยา กลิ่นคล้าย
ตำแหน่ง ครู คศ.3

dussadeeนายดุสดี เปียกบุตร
ตำแหน่ง ครู คศ.2

kusol
นางกุศล บัวเกต
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 chawanakorn
นายชวนากร โอพั่ง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
peartip
นางสาวเปียทิพย์ พนาลี
ตำแหน่ง ครู คศ.2

supattra

นางสุพัตรา ยิ้มแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.3

patchareeporn
นางภัชรีพร เปียกบุตร
ตำแหน่ง ครู คศ.2


นายสันติ ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง ครู คศ.3

wachirapat
นายวชิรภัทร แคนยุกต์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

kamonrat
นางสาวกมลรัตน์ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 aungsuma
นางสาวอังศุมา ปานแจ่ม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
kunlasatree
นางสาวกุลสตรี แซ่หลี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
aphisit
นายอภิสิทธิ์ อยู่เมือง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
Atcharee
นางสาวอัจฉรีย์ สังขรักษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายศิริพงษ์ แข็งแรง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 
nattatorn
นางนัทธ์ธรณ์ เมธารัศมิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
kanda
นางสาวกานดา บุตรไกร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
rohana
นางรอฮานา ชัยนาคิน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 


 นางสาวนฤมล เข็มจันทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวสุมิตตา ง่วนสน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

manita
นางสาวมานิตา จิตรักษา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

oom2
นางสาวอนิสา แซ่ฉั่ว
ตำแหน่ง นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู