กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

yindee
นางยินดี ทองสาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  
 wijaiya
นางวิจัยยา กลิ่นคล้าย

dussadeeนายดุสดี เปียกบุตร

kusol
นางกุศล บัวเกต
 chawanakorn
นายชวนากร โอพั่ง
peartip
นางสาวเปียทิพย์ พนาลี

  

นางสาวสุกัลยา พรหมทิพย์

phanitcha
นางสาวภณิชชา ชมอินทรฺ์
 kamonrat
นางสาวกมลรัตน์ เอ่งฉ้วน
patchareeporn
นางภัชรีพร เปียกบุตร
aungsuma
นางสาวอังศุมา ปานแจ่ม
suthinee
นางสุทธินี สาลีพันธ์
 wachirapat
นายวชิรภัทร แคนยุกต์
aphisit
นายอภิสิทธิ์ อยู่เมือง

 Atcharee
นางสาวอัจฉรีย์ สังขรักษ์

kunlasatree
นางสาวกุลสตรี แซ่หลี

 manita
นางสาวมานิตา จิตรักษา
   rohana
นางรอฮานา ชัยนาคิน