กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

yindee
นางยินดี ทองสาม
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  
 wijaiya
นางวิจัยยา กลิ่นคล้าย
ตำแหน่ง ครู คศ.2

dussadeeนายดุสดี เปียกบุตร
ตำแหน่ง ครู คศ.2

kusol
นางกุศล บัวเกต
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 chawanakorn
นายชวนากร โอพั่ง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
peartip
นางสาวเปียทิพย์ พนาลี
ตำแหน่ง ครู คศ.2

  

นางสาวสุกัลยา พรหมทิพย์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

phanitcha
นางสาวภณิชชา ชมอินทรฺ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 kamonrat
นางสาวกมลรัตน์ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
patchareeporn
นางภัชรีพร เปียกบุตร
ตำแหน่ง ครู คศ.2
aungsuma
นางสาวอังศุมา ปานแจ่ม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
suthinee
นางสุทธินี สาลีพันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 wachirapat
นายวชิรภัทร แคนยุกต์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
aphisit
นายอภิสิทธิ์ อยู่เมือง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 Atcharee
นางสาวอัจฉรีย์ สังขรักษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

kunlasatree
นางสาวกุลสตรี แซ่หลี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 manita
นางสาวมานิตา จิตรักษา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
   rohana
นางรอฮานา ชัยนาคิน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง