กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

punyapak
นางปุณญาภักดิ์ เพชรชนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  
 mettawadee
นางเมตตาวดี วิเชียร
nopporn
นายนพพร กาญจนประยูร
nattira
นางณัฏฐ์ฑิรา เพชรอาวุธ
pattanan
นางพัทนันธ์ อนันทะยะ

on uma
นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์


kanlaya
นางสาวกัลยา แซ่จุ่ง
 ancharee
นางสาวอัญชลี หนูนาค
nittaya
นางนิตยา สวัสดิภิรมย์