กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

on uma
นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  
 mettawadee
นางเมตตาวดี วิเชียร
nopporn
นายนพพร กาญจนประยูร
nattira
นางณัฏฐ์ฑิรา เพชรอาวุธ
punyapak
นางปุณญาภักดิ์ เพชรชนะ

ancharee
นางสาวอัชลี หนูนาค
kanlaya
นางสาวกัลยา แซ่จุ่ง
 Sirinart
นางสาวศิรินาถ  ฉวางพันธ์


นางสาวกรรณิกา  ทองทิพย์