กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

kanlaya
นางสาวกัลยา แซ่จุ่ง
ตำแหน่ง ครูคศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  
 mettawadee
นางเมตตาวดี วิเชียร
ตำแหน่ง ครูคศ.3

nopporn
นายนพพร กาญจนประยูร
ตำแหน่ง ครูคศ.3
on uma
นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูคศ.2
punyapak
นางปุณญาภักดิ์ เพชรชนะ
ตำแหน่ง ครูคศ.2


นางสาวกรรณิกา  ทองทิพย์
ตำแหน่ง ครูคศ.1
Sirinart
นางสาวศิรินาถ  ฉวางพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา ยี่สุ่นแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

sasipa
นางสาวศศิภา ทองชัย
ตำแหน่ง ครูคศ.1

 safiya
นางสาวสาฟิย๊ะ บินอาสัน
ตำแหน่ง ครูคศ.1
 
นางสาวณัฏฐภัทร เตี้ยซี้
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย