กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

wanida
นางวนิดา บ้านเพิง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  
anyarat
นางอัญญารัตน์ เวชวิฐาน
tainrat
นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์

pussadee
นางผุสดี อินทรวสุ

sunisa
นางสาวสุนิษา ด้วงงทองกุล
phandaree
นางสาวปัณฑารีย์ สงจันทร์
Rhoheda
นางสาวรอฮีดา มะเระ
kanjanaporn
นางสาวกาญจนาพร พริกเล็ก
patsaya
นางสาวภัทรศยา กลับศรี
 Surangrat
นางสาวสุรางค์รัศมิ์ มาศจิตต์
 
นางสาวมณฑาทิพย์  แซ่ตัน
 Salinee
นางสาวสาลินี  หอมสุด
 
นางสาวนภัทร  บุญชนะกุล
 sofiane
Mr.Sofiane Hamza
LinXilin
Miss.Lin xi Lin