กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

wanida
นางวนิดา บ้านเพิง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  
anyarat
นางอัญญารัตน์ เวชวิฐาน
kamonchanok
นางสาวกมลชนก แสงศศิธร

pussadee
นางผุสดี อินทรวสุ

 tainrat
นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์
phandaree
นางสาวปัณฑารีย์ สงจันทร์
sudwarang
นางสุดวรางค์ เชิงดี
 sunisa
นางสาวสุนิษา ด้วงงทองกุล
narintip
นางสาวณรินทิพย์ ไกรนรา

saranya
นางสาวสรัญญา ธานีรัตน์
Rhoheda
นางสาวรอฮีดา มะเระ
patsaya
นางสาวภัทรศยา กลับศรี
 surangrat
นางสาวสุรางค์รัศมิ์ มาศจิตต์
kanjanaporn
นางสาวกาญจนาพร พริกเล็ก


mory
Mory Camara

sofiane

Sofiane Hamza
 

LinXilin
Lin xi Lin