กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

wanida
นางวนิดา บ้านเพิง
ตำแหน่ง ครูคศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  
anyarat
นางอัญญารัตน์ เวชวิฐาน
ตำแหน่ง ครูคศ.2
tainrat
นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์
ตำแหน่ง ครูคศ.2

pussadee
นางผุสดี อินทรวสุ
ตำแหน่ง ครูคศ.2

sunisa
นางสาวสุนิษา ด้วงงทองกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
phandaree
นางสาวปัณฑารีย์ สงจันทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Rhoheda
นางสาวรอฮีดา มะเระ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
kanjanaporn
นางสาวกาญจนาพร พริกเล็ก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
patsaya
นางสาวภัทรศยา กลับศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 Surangrat
นางสาวสุรางค์รัศมิ์ มาศจิตต์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นางสาวมณฑาทิพย์  แซ่ตัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 Salinee
นางสาวสาลินี  หอมสุด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นางสาวนภัทร  บุญชนะกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 sofiane
Mr.Sofiane Hamza
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Benny
Miss.Benny Stephanie
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง