กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 preeda
นางสาวปรีดา พลแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 pairat
นางไพรัตน์ เพ็ชรคล้าย
ตำแหน่ง ครู คศ.3

tawan
นายตะวัน เตาะ
ตำแหน่ง ครู คศ.2

 krittapart
นายกฤตภาส หลีสันติ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
   Nattagritta
นางณัฐกฤตา หลีสันติ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
rapeporn 
นางสาวระพีพร สุนทรกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.2

piyawat 

นายปิยวัตร รองเดช
ตำแหน่ง ครู คศ.2

 wantanee
นางสาววรรฑณี  ดำคง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
nattaporn
นางสาวณ้ฐฐาพร เพ็ชรอาวุธ
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ เกิดความสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวนันทนัท หิรัญสมบัติ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
นางสาวสุนิษา จันทร์ละออง
ตำแหน่ง ครู คศ.1


นายธนทัต จิตดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
นางสาวอติพร ชาวเชียงยืน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย