กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 Nattagritta
นางณัฐกฤตา หลีสันติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  
 pairat
นางไพรัตน์ เพ็ชรคล้าย

tawan
นายตะวัน เตาะ

 krittapart
นายกฤตภาส หลีสันติ
kittisak
 นายเกียรติศักดิ์ เขียวน้อย
rapeporn 
นางสาวระพีพร สุนทรกุล

piyawat 

นายปิยวัตร รองเดช

 wantanee
นางสาววรรฑณี  ดำคง
 preeda
นางสาวปรีดา พลแก้ว
nattaporn
นางสาวณ้ฐฐาพร เพ็ชรอาวุธ