คณะผู้บริหารโรงเรียนพนมเบญจา

  Ekkarat
นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
 
 

 bonggot
นางบงกศ อาษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 
 


นางจุลัยวรรณ ชนะกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 anirut
นายอนิรุทธ์ หัทยานนท์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป