คณะผู้บริหารโรงเรียนพนมเบญจา

   sumitดร.สุมิตร สามห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

bonggot
นางบงกศ อาษา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มกลุ่มบริหารวิชาการ

anirut
นายอนิรุทธ์ หัทยานนท์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

treepon
นายตรีพล หนูศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป