คณะผู้บริหารโรงเรียนพนมเบญจา

  Ekkarat
นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
 
 

 bonggot
นางบงกศ อาษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 
 


นางจุลัยวรรณ ชนะกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 
 

นายวิทวัช จันสุรีวงค์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 anirut
นายอนิรุทธ์ หัทยานนท์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล