คณะผู้บริหารโรงเรียนพนมเบญจา

 

 sumit

นายสุมิตร สามห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

bonggot
นางบงกศ อาษา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
และบริหารงานบุคคล

wirat
นายวิรัช มากมณี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
wiyada
นางวิยะดา บุญชัย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ