คณะผู้บริหารโรงเรียนพนมเบญจา

 

 sumit

ดร.สุมิตร สามห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

bonggot
นางบงกศ อาษา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มบริหารทั่วไป

wirat
นายวิรัช มากมณี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน

kusol
นางกุศล บัวเกต
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ