คณะผู้บริหารโรงเรียนพนมเบญจา

 

 bonggot

นางบงกศ อาษา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มกลุ่มบริหารวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

 anirut
นายอนิรุทธ์ หัทยานนท์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป