กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  puangrat
นางพวงรัตน์ เกกินะ
ตำแหน่งครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  

thawattidate

นายธวัฒน์ธิเดช เดชอรัญ
ตำแหน่งครู คศ.2

palika
นางปาลิกา วุฒิศักดิ์

ตำแหน่งครู คศ.2


thitirot
นางสาวธิติรส บำรุงศิลป์
ตำแหน่งครู คศ.2 
pitchaya
นางสาวพิฐชญาณ์ ขาวขำ
ตำแหน่งครู คศ.1 

boonya
นางบุญญา รักดี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Benjawan_t
ว่าที่ร.ต.เบญจวรรณ ทวดทอง
ตำแหน่งครู คศ.1 
  
 
นายวุฒิศักดิ์  บนขุนทด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย