กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

puangrat
นางพวงรัตน์ เกกินะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  
thawattidate

นายธวัฒน์ธิเดช เดชอรัญ
palika
นางปาลิกา วุฒิศักดิ์

supattra
 นางสุภัตรา ยิ้มแก้ว

pitchaya
นางสาวพิฐชญาณ์ ขาวขำ
thitirot
นางสาวธิติรส บำรุงศิลป์
ramita
นางสาวรมิตา ไชยพงษ์
 kanda 
 นางสาวกานดา บุตรไกร
 
นายวุฒิศักดิ์  บนขุนทด
nattatorn
นางสาวนัทธ์ธรณ์ เมธารัศมิ์

 

 Benjawan_t

ว่าที่ร.ต.เบญจวรรณ ทวดทอง