กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

puangrat
นางพวงรัตน์ เกกินะ
ตำแหน่งครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  

thawattidate

นายธวัฒน์ธิเดช เดชอรัญ
ตำแหน่งครู คศ.2

palika
นางปาลิกา วุฒิศักดิ์

ตำแหน่งครู คศ.2


supattra
 นางสุภัตรา ยิ้มแก้ว
ตำแหน่งครู คศ.2
pitchaya
นางสาวพิฐชญาณ์ ขาวขำ
ตำแหน่ง ครูคศ.1

thitirot
นางสาวธิติรส บำรุงศิลป์
ตำแหน่งครู คศ.1

ramita
นางสาวรมิตา ไชยพงษ์
ตำแหน่งครู คศ.1
 kanda 
 นางสาวกานดา บุตรไกร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายวุฒิศักดิ์  บนขุนทด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
nattatorn
นางสาวนัทธ์ธรณ์ เมธารัศมิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  Benjawan_t

ว่าที่ร.ต.เบญจวรรณ ทวดทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
boonya
นางบุญญา รักดี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย