กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

puangrat
นางพวงรัตน์ เกกินะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  
thawattidate

นายธวัฒน์ธิเดช เดชอรัญ
palika
นางปาลิกา วุฒิศักดิ์

benjama
นางเบญจมา ภูริวัฒน์

kanda 
 นางสาวกานดา บุตรไกร
nattatorn
นางสาวนัทธ์ธรณ์ เมธารัศมิ์
supattra
 นางสุภัตรา ยิ้มแก้ว
 rattanapol
นายรัตนพล ทิพย์สุวรรณ
 thitirot
นางสาวธิติรส บำรุงศิลป์
amornpan
นายอมรพันธ์ุ ไชยรักษา
 ramita
นางสาวรมิตา ไชยพงษ์
pitchaya
นางสาวพิฐชญาณ์ ขาวขำ