:: ประกาศโรงเรียนพนมเบญจาเรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ::