Pfizer 26 10 64

  • งานอนามัยโรงเรียนพนมเบญจา ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ครั้ง หลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์  ดังนี้
    ครั้งที่ 1 เมื่อครบ 1 วัน: https://forms.gle/UuH4XDBQyxCU7w2t5
    ครั้งที่ 2 เมื่อครบ 7 วัน: https://forms.gle/NergB7G3hcjk9j156
    ครั้งที่ 3 เมื่อครบ 14 วัน: https://forms.gle/nnsGXnCgZm7SfFGJA