admission 64 30 4 64

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ในวันที่นักเรียนมาสอบต้องใส่หน้ากากอนามัยและเตรียม
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. ปากกา นายาลบคาผิด
3. เจลแอลกอฮอล์
4. สอบเวลา 09.00 -11.30 น. 5 วิชา
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
5. ให้นักเรียนมาพร้อมกันที่โรงเรียนเวลา 08.30 น.
(สอบถามเพิ่มเติม ครูยินดี ทองสาม 0817376826)
 

ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.) และหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษ (EIS)

ประกาศโรงเรียนพนมเบญจาเรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศโรงเรียนพนมเบญจาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษ (EIS)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
New gifประกาศโรงเรียนพนมเบญจาเรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, และ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.), โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษ (EIS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564